ประกาศสำนักงบประมาณกลาโหม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงบประมาณกลาโหม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

449922.jpg