ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
สำนักงบประมาณกลาโหม
Office Of Defence Budget ประกาศสำนักงบประมาณกลาโหม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 
(e-Budgeting OPSD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

DOWNLOAD

 
 .