ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
สำนักงบประมาณกลาโหม
Office Of Defence Budget 
แจ้งเรื่องร้องเรียน

>>>  Download <<<  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สงป.กห.   >>>  Download <<<

 

>> Download <<  มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของ สงป.กห.  >> Download <<

 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
ซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบโดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สงป.กห.

 

*  แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
 
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code
 
 * * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน

 .