ติดต่อเรา

 

สำนักงบประมาณกลาโหม พื้นที่ ศาลาว่าการกลาโหม
 

กองนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2223-0705

อีเมลล์  [email protected]

กองจัดทำโครงงานและงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2224-5552 

อีเมลล์  [email protected]

กองงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2225-2450

อีเมลล์  [email protected]

กองการพัสดุ

โทร/โทรสาร  0-2223-1045

อีเมลล์  [email protected]

กองกลาง   

โทร/โทรสาร  0-2622-1764

อีเมลล์  [email protected]

กองงบประมาณพิเศษ   

โทร/โทรสาร  0-2223-0614

อีเมลล์  [email protected]

สำนักงานงบประมาณ   

โทร/โทรสาร  0-2622-2284

อีเมลล์  [email protected]

สำนักงานการเงิน         

โทร/โทรสาร  0-2224-0843 

อีเมลล์  [email protected] 


 

 สำนักงบประมาณกลาโหม พื้นที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
                                               

กองตรวจสอบและประเมินผล

โทร/โทรสาร  0-2501-6870 

อีเมลล์  [email protected]

กองจัดการ

โทร/โทรสาร  0-2501-6871

อีเมลล์  [email protected]

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร/โทรสาร  0-2501-6871 

อีเมลล์  [email protected]