ติดต่อเรา

 

สำนักงบประมาณกลาโหม พื้นที่ ศาลาว่าการกลาโหม
 

กองนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2223-0705

อีเมลล์  odb0208.1@mod.go.th

กองจัดทำโครงงานและงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2224-5552 

อีเมลล์  odb0208.2@mod.go.th

กองงบประมาณ

โทร/โทรสาร  0-2225-2450

อีเมลล์  odb0208.3@mod.go.th

กองการพัสดุ

โทร/โทรสาร  0-2223-1045

อีเมลล์  odb0208.4@mod.go.th

กองกลาง   

โทร/โทรสาร  0-2622-1764

อีเมลล์  odb0208.7@mod.go.th

กองงบประมาณพิเศษ   

โทร/โทรสาร  0-2223-0614

อีเมลล์  odb0208.8@mod.go.th

สำนักงานงบประมาณ   

โทร/โทรสาร  0-2622-2284

อีเมลล์  odb0208.10@mod.go.th

สำนักงานการเงิน         

โทร/โทรสาร  0-2224-0843 

อีเมลล์  odb0208.11@mod.go.th 


 

 สำนักงบประมาณกลาโหม พื้นที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
                                               

กองตรวจสอบและประเมินผล

โทร/โทรสาร  0-2501-6870 

อีเมลล์  odb0208.5@mod.go.th

กองจัดการ

โทร/โทรสาร  0-2501-6871

อีเมลล์  odb0208.6@mod.go.th

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร/โทรสาร  0-2501-6871 

อีเมลล์  odb0208.9@mod.go.th