เบิกจ่าย GF

 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ ๓๑ ธ.ค.๕๖ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ ๓๑ ม.ค.๕๖ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ ๘ ธ.ค.๕๖ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ ๓๑ มี.ค.๕๖