แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรณีท่านขอรับบริการ เรื่อง การงบประมาณระดับกระทรวงกลาโหม (กห.)


 
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
กรณีท่านขอรับบริการ เรื่อง การงบประมาณระดับกระทรวงกลาโหม (กห.)


.
.

แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรณีท่านขอรับบริการ เรื่อง การดำเนินการด้านการพัสดุของ สป.


 
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
กรณีท่านขอรับบริการ เรื่อง การดำเนินการด้านการพัสดุของ สป.


.
.

แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรณีท่านขอรับบริการ เรื่อง การงบประมาณระดับ สป.


 
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
กรณีท่านขอรับบริการ : การงบประมาณระดับ สป.                                               

  
                                   ผู้ดูแลเว็บไซต์
                                 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณกลาโหม
                                        โทร 0-2501-6871   โทรสาร 0-2501-6871
                                       E-mail : odb0208.9@mod.go.th


 
สถิติผู้เข้าชม