กฐินพระราชทานของสำนักงบประมาณกลาโหม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กฐินพระราชทานของสำนักงบประมาณกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พล.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผอ.สงป.กห.
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สงป.กห ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่ขอพระราชทาน
เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงแก่บรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
เป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม
รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่และวัฒนาถาวรสืบไป

-------------------------------------------

 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1z2z3z4