1. ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
               
2. การบริหารงาน
                แผนดำเนินงาน
                การปฏิบัติงาน

               
3. การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
         
 
4.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

5.  การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
6.  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

7.  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
                                   ผู้ดูแลเว็บไซต์
                                 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณกลาโหม
                                        โทร 0-2501-6871   โทรสาร 0-2501-6871
                                       E-mail : odb0208.9@mod.go.th


 
สถิติผู้เข้าชม