แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน
          ข้อมูลพื้นฐาน
             O1  โครงสร้างหน่วยงาน
             O2  ข้อมูลผู้บริหาร  
             O3  อำนาจหน้าที่
             O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
             O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
             O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ข่าวประชาสัมพันธ์
             O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
             O8  Question & Answer
             O9  Social Network
               
2. การบริหารงาน
          แผนดำเนินงาน
             O10  แผนดำเนินงานประจำปี
             O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
             O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          การปฏิบัติงาน
             O13  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
               
3. การบริหารเงินงบประมาณ
          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
             O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
             O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
             O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
             O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
             O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
             O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         
4.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.  การส่งเสริมความโปร่งใส
          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
             O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
             O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

6.  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
          การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
             O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
             O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
             O39  แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำปี
             O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
             O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

7.  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
             O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส- องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง (  อบต.มาบโป่ง ) อ.พานทอง จ.ชลบุรี