ประวัติหน่วย

 

 
.ศ.๒๕๒๖                 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยนั้นเห็นควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงบประมาณทุกงบของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากช่วงนั้น ได้เกิดภาวะปัญหาบางประการทางด้านงบประมาณ ซึ่งกรมการเงินกลาโหมทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดทำงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพราะโครงสร้างของกรมการเงินกลาโหมที่สำคัญเน้นหนัก ไปทางด้านการบริหารการเงินมากกว่า 
          มีการทดลองจัดตั้งสำนักงบประมาณกลาโหมขึ้น ใช้ชื่อย่อว่า สงป.กห. โดยใช้อัตราเพื่อพลางตาม คำสั่ง สป. ที่ ๑๘๐/๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักนโยบายและแผนกลาโหมและสำนักงบประมาณกลาโหม มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กอง คือ กองแผนงานและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล และกองสถิติ โดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมการเงินกลาโหม เป็นเวลา ๑ ปี

พ.ศ.๒๕๒๗               
          เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้จัดตั้ง สำนักงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็นอัตราถาวร ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔๓/๒๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗ เรื่อง แก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม (ส่วนกลาง) โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดให้มี
หน่วยงานขึ้นตรงของสำนักงบประมาณกลาโหม ๕ หน่วย คือ กองกลาง กองงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ กองตรวจสอบและประเมินผล กองจัดการ
และได้กำหนดภารกิจให้สำนักงบประมาณกลาโหม มีหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขแผนงานและโครงการเสริมสร้างกำลังรบ
และโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายทางทหาร สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ

พ.ศ.๒๕๒๘               
          การแก้อัตราสำนักงบประมาณกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๗๔/๒๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ และคำสั่ง สป.(เฉพาะ)
ที่ ๒๑๙/๒๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ โดยจัดให้มีหน่วยขึ้นตรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วย คือ กองการพัสดุ สำนักงบประมาณกลาโหม จึงมีหน่วยงานขึ้นตรงเพิ่มขึ้น
เป็น ๖ หน่วยงาน คือ กองกลาง กองแผนงานและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล
กองจัดการ และกองการพัสดุ      
 
พ.ศ.๒๕๓๐
          การแก้ไขอัตราของสำนักงบประมาณกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกแผนกการเงิน ซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองกลาง สำนักงบประมาณกลาโหม เป็น สำนักงานการเงิน ขึ้นตรงต่อสำนักงบประมาณกลาโหมตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๗๕/๓๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ และคำสั่ง สป.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๓/๓๐
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงบประมาณกลาโหม จึงประกอบด้วย กองกลาง กองแผนงานและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล กองจัดการ กองการพัสดุ และสำนักงานการเงิน

พ.ศ.๒๕๓๕               
          การจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรขึ้นอีก ๑ หน่วยงานเป็นอัตราเพื่อพลางทั้งนี้ เพื่อรองรับงานของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เนื่องจากได้มีคำสั่ง กห. ที่ ๘๗๐/๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ เรื่อง ระบบการวางแผน การทำกำหนดการ และการงบประมาณ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ตาม รผกง. ของกระทรวงกลาโหมทั้ง ๓ ขั้นตอน โดยมีสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
และสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก จึงทำให้สำนักงบประมาณกลาโหม มีขอบเขตความรับผิดชอบและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณาสั่งการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๔ ท้ายหนังสือ สนผ.กห. ที่ (ฉบับ สนผ.กห. เลขรับ ๑๙๗๔/๓๔) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔
ให้สำนักงบประมาณกลาโหมรับผิดชอบในการรักษาการตามคำสั่งนี้ และได้มีคำสั่ง สป.ที่ ๔๗/๓๔ ลง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เรื่อง ระบบการวางแผน การทำกำหนดการและการงบประมาณ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผู้รักษาการตาม  คำสั่งดังกล่าวด้วย สำนักงบประมาณกลาโหมจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว  จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองบริหารทรัพยากรขึ้นเป็นอัตราเพื่อพลาง ตามคำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๓๘               
          ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองบริหารทรัพยากรขึ้นเป็นอัตราถาวร ตามคำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๑/๓๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ จากการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรดังกล่าว ทำให้ภารกิจของสำนักงบประมาณกลาโหมเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการปรับขยายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม จากเดิมอัตรา พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท เป็นอัตรา พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก และ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม จากเดิมอัตรา พลตรี, พลเรือตรี,
พลอากาศตรี เป็นอัตรา พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท ทั้งนี้ เป็นไปตาม     คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๘๑/๓๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ และคำสั่ง สป. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๕๑/๓๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘

พ.ศ.๒๕๔๙               
          สำนักงบประมาณกลาโหม ได้ปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ เพื่อจัดตั้ง “สำนักงานงบประมาณ”        เป็นหน่วยขึ้นตรงอีกหนึ่งหน่วย ซึ่งเป็นการรองรับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และปรับปรุงการจัดอัตราเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ ให้หัวหน้าสำนักงานงบประมาณมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง  โดยการปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจครั้งนี้   ทำให้สำนักงบประมาณกลาโหม มีหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งสิ้น ๙ หน่วย ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานการเงิน กองกลาง กองงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ กองตรวจสอบและประเมินผล กองจัดการ กองการพัสดุ และกองบริหารทรัพยากร
 
 
พ.ศ.๒๕๕๐               
          สำนักงบประมาณกลาโหม ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการจัดส่วนราชการ เพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มาตรฐานการจัดการทางการเงิน ๗ ประการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
          การดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ รมว.กห.ได้กรุณาอนุมัติแผนงานและกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงระบบงบประมาณและโครงสร้างการจัดส่วนราชการของสำนักงบประมาณกลาโหม โดยกำหนดเป็นอัตราเพื่อพลางและทดลองปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๑
(ต.ค.๕๐ – ก.ย.๕๑)

พ.ศ.๒๕๕๒               
          สำนักงบประมาณกลาโหมได้รับอนุมัติจาก รมว.กห. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป  ซึ่งได้มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ ให้สอดรับกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ  รวมทั้งดำเนินการด้านการงบประมาณให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ ส่วนราชการ คือ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานการเงิน กองกลาง กองงบประมาณ กองนโยบายและแผนงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล กองจัดการ กองการพัสดุ และกองบริหารทรัพยากร

พ.ศ.๒๕๕๗               
            สำนักงบประมาณกลาโหมได้รับอนุมัติจาก รมว.กห. (ปล.กห.ปฏิบัติราชการแทน) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ ให้สอดรับกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการด้านการงบประมาณให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ ส่วนราชการ คือ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานการเงิน กองนโยบายและแผนงบประมาณ กองจัดทำงบประมาณและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล กองการพัสดุ กองจัดการ และกองกลาง

พ.ศ.๒๕๖๐
          สำนักงบประมาณกลาโหมได้รับอนุมัติจาก รมว.กห. เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ ให้สอดรับกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการด้านการงบประมาณให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ ส่วนราชการ คือ กองนโยบายและแผนงบประมาณ กองจัดทำงบประมาณและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล กองการพัสดุ กองจัดการ กองกลาง กองงบประมาณพิเศษ สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานการเงิน

พ.ศ.๒๕๖๒
          สำนักงบประมาณกลาโหมได้รับอนุมัติจาก รมว.กห. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ ให้สอดรับกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการด้านการงบประมาณให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๑ ส่วนราชการ คือ กองนโยบายและแผนงบประมาณ กองจัดทำงบประมาณและโครงการ กองงบประมาณ กองตรวจสอบและประเมินผล กองการพัสดุ กองจัดการ กองกลาง กองงบประมาณพิเศษ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานการเงิน

 
 
--------------------------------------------------------------