บริหารความเสี่ยง

 
risk.png
 

>>>  แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง Download  <<<

risk1.png

 

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2553  Download
การบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2554  Download
การบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2555  Download
การบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2556  Download
การบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2557  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2558 
Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2559  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2560  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2561  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2562  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2563  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2564  Download
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2565  Download

>>>>  สรุปผลการประชุมฯ Download  <<<<
>>>>  หนังสืออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงฯ Download  <<<<