มาตรการประหยัด

 

 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
แก้ไขมาตรการประหยัด ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ สป. 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
แบบฟอร์มการใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน ของหน่วย 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ สป. พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ สป. พ.ศ.๒๕๖๔