ตันทุนผลผลิต

 ปีงบประมาณ2565

ปีงบประมาณ2564

ปีงบประมาณ2563

ปีงบประมาณ2562

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558