สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
                                                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ นขต.กห. และเหล่าทัพ และแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง
                                                    (PO) ตรวจรับและสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ของ สร. และ นขต.สป.
                                            แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                                          ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                                          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                                          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                                                               

                                       
                                   ผู้ดูแลเว็บไซต์
                                 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณกลาโหม
                                        โทร 0-2501-6871   โทรสาร 0-2501-6871
                                       E-mail : odb0208.9@mod.go.th


 
สถิติผู้เข้าชม